Informatie over gegevensbescherming

Het doel van dit document is om betrokkenen te informeren dat PetExpert Belgium BV (hierna te noemen "PetExpert" ) het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de noodzaak van gegevensbeveiliging duidelijk respecteert. Tegelijkertijd verzekert PetExpert het publiek van de rechtmatigheid van haar praktijken en verbindt zij zich ertoe alles in het werk te stellen om de privacy van proefpersonen te beschermen binnen de door de wet gestelde eisen. De basis voor de bescherming van persoonsgegevens is Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("GDPR") en de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. Daarnaast vult PetExpert deze wetgeving aan met interne regels voor gegevensbescherming.

A. Verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van de PetExpert huisdierenverzekering

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Petexpert en KBC Verzekeringen NV zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking die gebeurt in het kader van het aanbieden en uitvoeren van de PetExpert huisdierenverzekering.
Identificatiegegevens gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken:
- KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW BE BE 0403.552.563 (hierna “KBC Verzekeringen”)
- PetExpert Belgium BV, Sint Michielslaan 65/6, 1040 Brussel, België, BTW BE 0765204492 (hierna “PetExpert”)
KBC Verzekeringen treedt op als verzekeringsonderneming met betrekking tot de in de huisdierenverzekering verzekerde risico’s. PetExpert treedt in het kader van deze huisdierenverzekering op als een verzekeringsagent in de zin van de Wet betreffende de verzekeringen.
De huisdierenverzekering wordt aangeboden via www.petexpert.be.
Voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het aanbieden en uitvoeren van de huisdierenverzekering (beheer van de verzekeringspolissen, de opvolging van verschuldigde premies, de verwerking van schadeaangiften, inschatting aanvraag verzekering,...) zijn PetExpert en KBC Verzekeringen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De eigenlijk verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het aanbieden en uitvoeren van de huisdierenverzekering gebeurt door PetExpert. KBC Verzekeringen zal in dat kader geen toegang hebben tot persoonsgegevens.
KBC Verzekeringen ontvangt van Petexpert wel rapporten die persoonsgegevens, zoals het polisnummer, kunnen bevatten. KBC Verzekeringen verwerkt deze als verantwoordelijke voor de verwerking op basis van de wettelijke verplichtingen die het heeft in het kader van het risicobeheer van de verzekeringswerkzaamheden die het aan PetExpert uitbesteedt. De privacyverklaring van KBC Verzekeringen vindt u op www.kbc.be/privacy of kunt ze opvragen via KBC Live (078 152 153).
Daarnaast zijn er ook verwerkingen waarvoor PetExpert de enige verantwoordelijke voor de verwerking is. Waar dat het geval is, duiden we dit aan in onderstaande privacyverklaring.
Hieronder verschaffen we u meer informatie waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de huisdierenverzekering en de rollen van de verschillende partijen hierin.

Wat is uw relatie met PetExpert en KBC Verzekeringen?

1) Geïnteresseerde in verzekeringen

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de precontractuele relatie die we met u hebben.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het sluiten van de verzekeringspolis. We zullen bepaalde gegevens moeten verwerken om de aanvraag voor een dierenverzekering te behandelen en goed in te schatten of het contract gesloten kan worden en onder welke voorwaarden.

Welke persoonsgegevens wij over u verwerken
Identificatiegegevens over u, d.w.z. naam, e-mail, telefoon, geboortedatum en adres. Daarnaast worden ook uw te verzekeren dier - ras, naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, chipnummer en naam van de dierenarts verwerkt.

De periode waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de duur van onze precontractuele onderhandelingen. Als er geen premiebetaling van uw kant plaatsvindt binnen 1 maand na verzending van de offerte van de verzekeringspolis, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

2) Toetreder

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een wederzijdse contractuele relatie, uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang.

Doeleinden waarvoor PetExpert en KBC Verzekeringen gezamenlijk uw persoonsgegevens verwerken
a) Uitvoering van de verzekeringspolis
b) Afwikkeling van claims
c) om onze rechten te beschermen

Doeleinden waarvoor PetExpert als verantwoordelijke voor der verwerking uw persoonsgegevens verwerkt
PetExpert gebruikt uw gegevens voor het aanmaken van anonieme statistische rapporten voor interne doeleinden.
PetExpert gebruikt uw gegevens voor het verzenden van commerciële communicatie en is hiervoor verantwoordelijke voor de verwerking. KBC Verzekeringen gebruikt de eventuele persoonsgegevens die het van PetExpert in het kader van de rapportering ontvangt niet voor deze doelstelling.

Doeleinden waarvoor KBC Verzekeringen als verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens verwerkt
KBC Verzekeringen ontvangt van PetExpert rapporten over de schadeafhandeling en behandeling van klachten. Deze rapporten kunnen mogelijk persoonsgegevens bevatten. Op basis van de rapporten kan KBC Verzekeringen bijkomende gegevens opvragen over bepaalde schadegevallen of klachten. Daarbij kunnen ook persoonsgegevens zitten. KBC Verzekeringen verwerkt deze gegevens op basis van de wettelijke verplichtingen die het heeft in het kader van het risicobeheer van de verzekeringswerkzaamheden die het aan PetExpert uitbesteedt.

Welke persoonsgegevens wij over u verwerken
Identificatiegegevens over u, d.w.z. voor- en achternaam, e-mail, telefoon, geboortedatum, rijksregisternummer en adres. Daarnaast worden ook gegevens over uw dier dat u wilt verzekeren - ras, naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, chipnummer en naam van de dierenarts verwerkt.
De omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een verzekeringsclaim is gerelateerd aan de omstandigheden van de specifieke verzekeringsclaim. In het algemeen worden uw identificatiegegevens (naam, achternaam, geboortedatum, vast adres), contactgegevens (e-mail, telefoonnummer), inclusief de inhoud van onderlinge communicatie verwerkt. Wij kunnen ook gegevens over uw dier verwerken, met inbegrip van zijn medisch dossier.

Met welke verwerkers werken we samen?
Wij kunnen ook gegevens doorgeven aan bedrijven binnen de PetExpert groep en haar eigenaar Trupanion Inc. Deze bedrijven treden daarbij op als verwerkers.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere verwerkers, zoals ICT-dienstverleners. Wij hebben met al deze entiteiten een verwerkingsovereenkomst of een soortgelijk document gesloten waarin deze verwerkingen worden geregeld.

De periode waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
De verwerkingsperiode is gekoppeld aan de rechtsgrondslag en het doel van de verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de duur van het contract. Na beëindiging van het contract kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar blijven verwerken op basis van de opgelegde wettelijke verplichting. Wij verwerken persoonsgegevens die op basis van ons gerechtvaardigd belang worden verwerkt voor de duur van het gerechtvaardigd belang, maar in geen geval langer dan 5 jaar. Voor wat de verwerking voor het verzenden van commerciële communcatie betreft, verwerkt PetExpert de persoonsgegevens totdat u te kennen geeft geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van commerciële communicatie.
De persoonsgegevens die KBC Verzekeringen ontvangt in het kader van de rapportering en waarvoor KBC Verzekeringen verantwoordelijke voor de verwerking is, worden tot 10 jaar na het afsluiten van het (schade)dossier bijgehouden.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Wij verkiezen steeds dat verwerkingen van persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie plaatsvinden. Door de aard van sommige processen (bv. indien 24/7-ondersteuning nodig is) kunnen in sommige gevallen persoonsgegevens overgedragen worden naar verwerkers buiten de EER. Zelfs als het datacenter binnen de EER gevestigd is, bestaat de mogelijkheid dat toegang van buiten de EER mogelijk blijft (bv. in geval van technische problemen, of wanneer 24/7-ondersteuning nodig is). Ook dit wordt beschouwd als gegevensoverdracht buiten de EER. Voor sommige processen kunnen de datacenters van de verwerkers zich buiten de EER bevinden of is er toegang van buiten de EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika.
Dit is het geval voor volgende verwerkers:

VerwerkerDatacategorieën
MicrosoftBasisidentificatie en contactgegevens, data mbt productbezit en productgebruik

Meer informatie over gegevensbescherming
Indien u vragen wenst te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wenst uit te oefenen in het kader van de GDPR, kunt u contact opnemen met PetExpert. PetExpert staat immers in voor de eigenlijke verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het aanbieden en het uitvoeren van de huisdierenverzekering. U kan daarvoor contact opnemen per e-mail op gdpr@petexpert.eu of per post op Sint Michielslaan 65/6, 1040 Brussel, België. Welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
1. Recht op toegang tot persoonsgegevens. Dit recht wordt verleend op uw verzoek. U hebt het recht ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, op welke categorieën gegevens de verwerking betrekking heeft, voor welk doel de gegevens worden verwerkt en hoe lang de gegevens worden verwerkt. U krijgt op verzoek toegang tot deze gegevens of een gratis kopie van de verwerkte gegevens. Met deze toegang kunt u controleren of uw gegevens niet op onrechtmatige wijze worden behandeld.
2. Het recht op juistheid van persoonsgegevens. Wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, zijn verplicht maatregelen te nemen om uw gegevens nauwkeurig en actueel te verwerken. Dit omvat uw recht om ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
3. Het recht om vergeten te worden of het recht op wissen. Dit recht geeft u de mogelijkheid ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen en niet langer te bewaren, tenzij er een andere wettelijke belemmering is. Indien een dergelijke uitzondering zich voordoet, zijn wij verplicht u binnen 1 maand te informeren.
4. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Met dit recht kunt u uw persoonsgegevens verplaatsen of overdragen tussen verschillende voor de verwerking verantwoordelijken.
5. De GDPR geeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten totdat wij kunnen aantonen dat wij uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken.
6. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken indien de verwerking van uw persoonsgegevens op deze rechtsgrondslag is gebaseerd. Als u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel, zullen wij die persoonsgegevens niet langer verwerken.
7. Onder de GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij bij de verwerking de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden. Deze toezichthoudende autoriteit is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
8. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering. Dit recht is niet van toepassing indien deze verwerking noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u als betrokkene en ons als verantwoordelijke voor de verwerking. Voorts kan dit recht niet worden uitgeoefend indien u uitdrukkelijk met dit besluit hebt ingestemd of indien deze verwerking is toegestaan bij een wet van de Unie of van een lidstaat die op ons als verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing is en die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. In meer gecompliceerde gevallen kunnen wij u vragen de kosten te betalen voor de verwerking van de uitoefening van uw recht, met name wanneer deze kosten de normale omvang van onze activiteiten overschrijden.

B. Verwerking van de persoonsgegevens buiten de PetExpert huisdierenverzekering

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde verwerkingen is PetExpert Belgium BV, Sint Michielslaan 65/6, 1040 Brussel, België, ID 0765.204.492.

1) Werknemers

Wettelijke titel voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de verplichtingen die de wet ons oplegt (burgerlijk wetboek, arbeidswetboek, boekhoudwet enz.). Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
1) Personeelsagenda
2) Salarisadministratie agenda
3) Het waarborgen van de noodzakelijke voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden

Welke persoonsgegevens wij over u verwerken
Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens over u die voortvloeien uit onze arbeidsverhouding, die contractueel en wettelijk is vastgelegd.
Wij kunnen ook persoonsgegevens over uw gezinsleden verwerken als u ons die informatie verstrekt of als de verwerking ervan wettelijk verplicht is.

Aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan erkende verwerkers of ontvangers. Elke overdracht en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding, met inbegrip van de aansprakelijkheid, wordt beheerst door het contract of de wet. De verwerker kan bijvoorbeeld externe boekhoud- en personeelsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen of overheidsinstanties zijn.

Periode waarin wij uw persoonsgegevens verwerken
De verwerkingsperiode hangt nauw samen met de rechtsgrondslag en het doel van de verwerking. Als wij uw gegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting, dan wordt de verwerkingsperiode bepaald door de desbetreffende wetgeving (zo moeten wij uw persoonsgegevens minimaal 30 jaar bewaren). Bij beëindiging van de contractuele relatie verwerken wij uw persoonsgegevens niet verder, tenzij deze onder de wettelijke verwerking en de termijnen daarvan vallen.

2) Voormalige werknemers

Wettelijke titel voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens wij over u verwerken
De omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken is wettelijk bepaald en bestaat voornamelijk uit geselecteerde persoonsgegevens van boekhoudkundige en loontechnische aard. In bepaalde gevallen kunnen wij ook andere persoonsgegevens gedurende een beperkte periode verwerken om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
1) Het nakomen van wettelijke verplichtingen
2) Het waarborgen van de werking van de verantwoordelijke voor de verwerking

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties of aan een extern boekhoud- en HR-bedrijf. Geselecteerde persoonsgegevens kunnen ook na de beëindiging van de arbeidsverhouding nog toegankelijk zijn voor alle ontvangers van persoonsgegevens, zoals in het geval van bestaande werknemers.

Duur van de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken geselecteerde persoonsgegevens gedurende de periode die in de desbetreffende wetgeving is vastgesteld. Andere persoonsgegevens worden binnen 12 maanden na beëindiging van de onderlinge arbeidsverhouding gewist.

3) Werkzoekenden

Wettelijke titel voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang of de uitvoering van een overeenkomst.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
1) Het uitvoeren van de selectieprocedure
2) Het aangaan van een contractuele relatie met de geselecteerde kandidaat

Welke persoonsgegevens wij over u verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons in het kader van de selectieprocedure verstrekt.

Aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven
Wij geven uw persoonlijke gegevens aan niemand door.

De periode waarin wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de duur van de selectieprocedure. Na afloop van de selectieprocedure worden uw persoonsgegevens ofwel binnen 3 maanden verwijderd, ofwel opgenomen in uw arbeidsdossier.

4) Bezoeker van de website www.petexpert.be

Wettelijke titel voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
1) Het waarborgen van de werking van onze website
2) Het verzamelen van informatie via cookies

Welke persoonsgegevens wij over u verwerken
De omvang van de verwerkte persoonsgegevens is gekoppeld aan de verleende toestemming of aan de cookies waarmee de bezoeker heeft ingestemd. In verband met deze toestemming kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Voorkeurscookies: informatie over de instellingen van onze website.
Statistische cookies: informatie over de activiteit van de betrokkene op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke.
Marketingcookies: informatie die relevant is voor de weergave van gepersonaliseerde reclame, waaronder de activiteit van de betrokkene op het internet of sociale netwerken, geschatte locatie, tijd besteed aan de inhoud, enz. Daarnaast kan informatie worden verwerkt over het apparaat waarmee u onze website bezoekt (type, OS-versie, informatie over de gebruikte browser, etc.) en het IP-adres.
Nadere informatie is te vinden hier.

Aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven
De omvang van de doorgifte is gekoppeld aan de verleende toestemming, of aan de cookies waarmee de bezoeker heeft ingestemd. Een actuele lijst van ontvangers en verwerkers per cookietype is te vinden op hier. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen.

De periode waarin wij uw persoonsgegevens verwerken
De temporele omvang van de verwerking van persoonsgegevens is gekoppeld aan de verleende toestemming of aan de cookies waarmee de bezoeker heeft ingestemd.
De huidige tijdslimieten voor elk van de gebruikte cookies vindt u hier. U kunt deze link ook gebruiken om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die u ons hebt gegeven in verband met het gebruik van cookies in te trekken of te wijzigen.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk binnen de Europese Unie. Onze website maakt echter gebruik van Google Analytics en andere cookies die uw persoonsgegevens in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm buiten de Europese Unie kunnen doorgeven aan zogenaamde derde landen. In dit specifieke geval, de Verenigde Staten van Amerika. Houd er rekening mee dat als u besluit ons toestemming te geven voor het gebruik van cookies, uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen waar u niet dezelfde garanties voor gegevensbescherming kunt krijgen als door de GDPR. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens aan derde landen worden doorgegeven, geef ons dan geen toestemming om cookies te gebruiken. Evenzo informeren wij u hierbij dat indien u zich buiten de EU bevindt en besluit onze website te bezoeken, uw persoonsgegevens op het grondgebied van dat derde land kunnen worden verwerkt om een correcte weergave van onze website mogelijk te maken. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens in een zogenaamd derde land worden verwerkt, bezoek onze website dan niet van buiten de EU.

Meer informatie over gegevensbescherming

Indien u vragen wenst te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wenst uit te oefenen in het kader van de GDPR, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op gdpr@petexpert.eu of per post op Sint Michielslaan 65/6, 1040 Brussel, België.

Welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

1. Recht op toegang tot persoonsgegevens. Dit recht wordt verleend op uw verzoek. U hebt het recht ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, op welke categorieën gegevens de verwerking betrekking heeft, voor welk doel de gegevens worden verwerkt en hoe lang de gegevens worden verwerkt. U krijgt op verzoek toegang tot deze gegevens of een gratis kopie van de verwerkte gegevens. Met deze toegang kunt u controleren of uw gegevens niet op onrechtmatige wijze worden behandeld.
2. Het recht op juistheid van persoonsgegevens. Wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, zijn verplicht maatregelen te nemen om uw gegevens nauwkeurig en actueel te verwerken. Dit omvat uw recht om ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
3. Het recht om vergeten te worden of het recht op wissen. Dit recht geeft u de mogelijkheid ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen en niet langer te bewaren, tenzij er een andere wettelijke belemmering is. Indien een dergelijke uitzondering zich voordoet, zijn wij verplicht u binnen 1 maand te informeren.
4. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Met dit recht kunt u uw persoonsgegevens verplaatsen of overdragen tussen verschillende voor de verwerking verantwoordelijken.
5. De GDPR geeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten totdat wij kunnen aantonen dat wij uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken.
6. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken indien de verwerking van uw persoonsgegevens op deze rechtsgrondslag is gebaseerd. Als u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel, zullen wij die persoonsgegevens niet langer verwerken.
7. Onder de GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij bij de verwerking de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden. Deze toezichthoudende autoriteit is Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
8. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering. Dit recht is niet van toepassing indien deze verwerking noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u als betrokkene en ons als verantwoordelijke voor de verwerking. Voorts kan dit recht niet worden uitgeoefend indien u uitdrukkelijk met dit besluit hebt ingestemd of indien deze verwerking is toegestaan bij een wet van de Unie of van een lidstaat die op ons als verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing is en die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. In meer gecompliceerde gevallen kunnen wij u vragen de kosten te betalen voor de verwerking van de uitoefening van uw recht, met name wanneer deze kosten de normale omvang van onze activiteiten overschrijden.

C. Wijziging van de privacyverklaring

Merk op dat, hoewel wij streven naar een hoge mate van consistentie in de verwerking van uw persoonsgegevens om een hoog beschermingsniveau te bereiken, deze informatie in de toekomst kan worden bijgewerkt of gewijzigd. In dat geval is de verwerking van persoonsgegevens altijd onderworpen aan de huidige informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Wij vragen u zich op de hoogte te stellen van de verwerkingspraktijken. Bedankt.