Belangrijk om te weten

Wanneer de wachttermijn is verstreken
De wachttermijn is de periode waarin geen schadeclaims kan worden uitbetaald. Het betreft een periode van 3 kalender dagen na het begindatum voor letsels, 30 kalender dagen voor ziekte en 60 kalender dagen voor diefstal en verlies. Bij orthopedische operaties met uitzondering van breuken is de wachttermijn 6 maanden. De wachttermijn is een instrument om het speculatief afsluiten van verzekeringen tegen te gaan.
Als het dier werd behandeld door een aangesloten dierenarts
Onze verzekering werkt op dezelfde manier als de ziektekostenverzekering in vele Europese landen. De handelingskosten bij de dierenarts hoeft u niet zelf te voldoen, maar worden rechtstreeks door ons aan de dierenarts betaald. Om dit mogelijk te kunnen maken moet de dierenarts aangesloten zijn bij ons netwerk, omdat onze systemen elektronisch met elkaar verbonden zijn.
Een uitzondering daarop zijn acute situaties waarin uw huisdier in direct levensgevaar verkeert. In dat geval mag het ook door een niet-aangesloten dierenarts behandeld worden en vergoeden wij de kosten aan u, op grond van het bewijs van betaling dat u per e-mail naar info@petexpert.be stuurt.
Als de verzekeringspremie is betaald
De verzekering moet betaald zijn om de behandeling zonder problemen te kunnen laten vergoeden. Het kan natuurlijk zijn dat u vergeet te betalen, maar dan ontvangt u van ons meermaals en tijdig een herinnering, zodat u alles in orde kunt brengen.
De vragenlijst is naar waarheid ingevuld
Bij de toetreding tot de verzekering moet de vragenlijst over uw huisdier naar waarheid zijn ingevuld.
Als uw verzekeringsaangifte binnen de 30 dagen is ingediend
Wanneer uw huisdier ziek, een letsel oploopt, verdwijnt/gestolen wordt of als er iets anders vervelends gebeurt, staan wij voor u klaar om u financieel bij te staan, zodat u zich alleen maar om uw huisdier moet bekommeren. Behandelingskosten van een ziekte of een letsel worden door ons rechtstreeks aan de dierenarts betaald, maar er zijn situaties waarin dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als u ver van huis op vakantie bent en uw hond een sterke allergische reactie op een bijensteek heeft, of in het bos wegloopt om achter een andere dier aan te gaan. Ook dan staan wij voor u klaar, maar moet u ons tijdig op de hoogte stellen, uiterlijk binnen 30 dagen. De reden daarvoor is simpel: wij willen u het geld zo snel mogelijk toesturen. Om dit te kunnen doen, moeten wij een onderzoek instellen (dit is een wettelijke vereiste). Hoe meer tijd er sinds het voorval verstrijkt, hoe ingewikkelder en tijdrovender ons werk is. Ook voor uzelf is het hoe langer hoe moeilijker om u precies te herinneren wat er zich toen in het bos heeft afgespeeld...
De uitkering kan slechts eenmaal worden uitbetaald
Binnen de huisdierenverzekering kunnen wij u alleen de werkelijk geleden schade gerelateerd aan een schadegeval vergoeden.Dat betekent dat als uw hond of kat ziek wordt en de behandeling b.v. 300 € kost, u maximaal 300 € uitgekeerd kunt krijgen. Het doet er niet toe bij hoeveel andere verzekeringsmaatschappijen u nog verzekerd bent, u krijgt altijd alleen de werkelijk geleden schade vergoed. Het is daarom niet zinvol om bij meerdere verzekeraars polissen te betalen; kies er slechts één.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule
Dat er geen twee honden hetzelfde zijn, geldt ook bij deze verzekering. Elk honden of kattenras heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Bij sommige rassen is er een zeer grote kans dat ze een bepaalde ziekte zullen ontwikkelen waarvan de behandelingskosten erg hoog zijn. Daarom kan iedere eigenaar een verzekeringsformule kiezen dat daar het beste op inspeelt. Bij elk type worden de maximale uitkeringslimieten vermeld waar u per jaar een beroep op kunt doen. Bijvoorbeeld: uw hond krijgt een melkkliertumor en de dierenarts-oncoloog stelt een behandelplan op dat een operatie, chemotherapie en immunotherapie omvat. Een dergelijke behandeling is zeer kostelijk, maar de prognose voor genezing is goed. Wij kunnen de behandeling vergoeden tot de hoogte van de overeengekomen limiet – bv. bij een limiet van 3.600 € per jaar en een behandeling van twee jaar kunt u uw teef voor de volledige periode een behandeling van 7.200 € laten ondergaan.
Van het uit te keren bedrag wordt de overeengekomen franchise afgetrokken (d.w.z. vanaf 10%, met een minimum van 40 € per schadegeval).
De franchise is het deel van de kosten dat u zelf draagt. De franchise bedraagt 10% (minimaal 40 €) per schadegeval. Als de behandeling van een kitten bijvoorbeeld 200 € kost, betaalt u bij de dierenarts slechts 40 €. Als er een duurdere behandeling nodig is, b.v. voor 600 €, betaalt u zelf 60 € en wij 540 € (de voorbeelden zijn gebaseerd op een franchise van 10%).
In gevallen waarbij u op de hoogte was van zaken die tot het schadegeval konden leiden, bij opzettelijk gedrag
De verzekering dekt principieel gevallen die onverwacht en accidenteel zijn. Wij kunnen geen gevallen vergoeden waarvan u kon verwachten dat ze zich zouden voordoen. Als u bijvoorbeeld uw hond op een hete zomerdag in de auto achterlaat tijdens het winkelen en hij overlijdt, krijgt u niets uitgekeerd uit uw aanvullende overlijdensverzekering.
In geval van wetsovertredingen
Daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken. Wetsovertredingen worden in geen enkel geval door ons geaccepteerd.
Bij vermelding van onware, vertekende of onvolledige informatie
Deze bepaling is bedoeld voor eventuele speculanten. Bijvoorbeeld als iemand bij de toetreding tot de verzekering vermeldt dat hij een kitten van een jaar oud heeft en tijdens een behandeling bij de dierenarts blijkt dat de kat al minstens 12 jaar is.
Als een ingreep wordt uitgevoerd door iemand die daar niet toe bevoegd is
Ja, ook dat kan gebeuren. Dit soort situaties, die vooral voor uw huisdier gevaarlijk zijn, proberen we te voorkomen middels ons netwerk van erkende dierenartsen. Mocht er zich toch een onaangenaam incident voordoen bij een dierenarts, stel ons dan zeker op de hoogte zodat we een onderzoek kunnen instellen.

Wij laten u niet in de steek.
Als de oorzaken al vóór de ingangsdatum zijn ontstaan
Wij kunnen geen vergoeding uitkeren voor de behandeling van toestanden of ziekte die ontstonden voor de begindatum van de verzekering, ook niet als de behandeling ervan pas na de ingangsdatum aanving. Bijvoorbeeld: uw labrador heeft een half jaar geleden bij een ongeval een letsel aan zijn poot opgelopen. Vandaag gaat u met hem naar de dierenarts, omdat hij mank loopt en pijn heeft. De dierenarts stelt een probleem aan de gewrichtsbanden vast en uw hond moet geopereerd worden. Als u de verzekering pas na het ongeval van de hond hebt afgesloten, kunnen wij de operatiekosten niet vergoeden, omdat het letsel aan de gewrichtsbanden samenhangt met een voorval dat voor de begindatum plaatsvond.
Ingeval het dier van twijfelachtige afkomst is (bv. van een broodfokker), zullen wij de uitkering verstrekken indien het dier voor de aanvang van de verzekering door een dierenarts is onderzocht.
Broodfokken willen wij absoluut niet steunen en daarom willen wij ook dieren van dergelijke ‘fokkers‘ niet verzekeren en eventuele behandelingskosten niet vergoeden. Wie wij wel steunen, zijn honden- en kattenliefhebbers die zich over deze stakkers (daarmee bedoelen we de dieren) bekommeren en ze onder hun hoede nemen. In dat geval eisen we alleen dat het dier voor het toetreden tot de verzekering wordt onderzocht door een dierenarts, om een transparante relatie voor beide partijen mogelijk te maken.
Het dier goed verzorgen
Wij twijfelen er niet aan dat u goed voor uw huisdier zorgt. Vergeet echter de preventieve zorgen niet, zoals vaccineren, ontwormen, tandsteen verwijderen e.d. Als uw dier een ziekte krijgt waartegen hij ingeënt had moeten zijn, kunnen wij de behandelingskosten niet vergoeden.
Onmiddellijk een dierenarts bezoeken als het dier klinische tekenen van ziekte of letsel vertoont
In geval van een acute ziekte of letsel is tijd altijd een doorslaggevende factor. Bijvoorbeeld bij maagtorsie (kanteling van de maag waar vooral grote rassen aan lijden) is het van belang dat de dierenarts zo snel mogelijk kan opereren om uw hond te redden. Ook bij een allergische reactie op een bijensteek is onmiddellijke behandeling door een dierenarts noodzakelijk, omdat er een risico op een anafylactische shock bestaat. Met een tijdig bezoek aan de arts voorkomt u ernstige gevolgen van de ziekte of het letsel en verlaagt u uiteraard ook de eventuele kosten voor de behandeling van deze gevolgen.
Relevante documenten verschaffen die nodig zijn om de schademelding en het te vergoeden bedrag te beoordelen
Het is uiteraard niet onze bedoeling om u administratief of bureaucratisch te belasten. Om echter uw recht op uitkering te kunnen beoordelen en het bedrag te kunnen vaststellen, kunnen we niet zonder bepaalde documenten. Als bijvoorbeeld uw hond verdwijnt en u uw hele omgeving volhangt met posters, helpen wij u graag, maar zonder een document dat de kosten daarvan aantoont, is dat niet mogelijk.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via de chat of per telefoon 02 781 01 08.